Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mesta Dunajská Streda:

VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda (https://dunstreda.sk/files/vzn/final.pdf)


VZN mesta Dunajská Streda č. 12/2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda (https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_c._12_2021_ktorym_sa_meni_a_doplna_parkovanie_0.pdf)